омш."Стеван Мокрањац" Зајечар

Правила и услови коришћења

ИНФОРМАЦИЈА О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар   (у даљем тексту: ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар) обрађује Ваше податке о личности у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр.87, од 13.11.2018. године).

Поред законске одредбе из чл.23 и чл.24 Закона о заштити података о личности, Ваше податке обрадјујемо законито, поштено и транспарентно и овом информацијом ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар жели да Вас на једноставан начин упозна са сврхом обраде, врстом Ваших података о личности које прикупља директно од Вас или од другог лица, као и о начину заштите Ваших права и других информација везано за обраду података.

Податак о личности је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име, презиме, идентификациони број, податак о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета (нпр. име, презиме, маил адреса, бр.пасоша итд.)

Индентитет и контакт подаци руковаоца података

Руковалац подацима о личности је ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар, са седиштем у Зајечару, ул.Тимочке буне бр.14 , ПИБ:100577068

МБ: 019/440791; 019/440790, е-адреса mokranjac_za@mts.rs; muzicka_za@mts.rs

Контакт подаци запосленог задуженог за заштиту података о личности

Запосленом задуженом за заштиту података о личности (Лице за заштиту података), можете се обратити за сва питања која се тићу обраде Ваших података о личности односно за остваривање права прописаних Законом, на један од следећих начина:

На адресу електронске поште: mokranjac_za@mts.rs

На адресу ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар пословница са назнаком за Лице за заштиту података о лицности

Сврха и правни однос за обраду

Сврха и правни однос за обраду Ваших података зависи од врсте пословног односа који заснивате са ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-ом и они се обрађују само у обиму који је нужан за испуњење сврхе у коју се прикупља (нпр закључивање Уговора о путном/туристичком аражману).

Правни основ за прикупљање и обраду података може бити прописан Законом или се прикупљање и обрада врше у сврху извршења Уговора или у сврху заштите легитимног интреса ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-а или трећег лица или на основу Вашег пристанка као што је детаљније приказано у наставку ове информације. Обрада је неопходна у циљу заштите животно важних интереса лица на које се подаци односе или другог физичког лица;

Пружање туристичких услуга и извршење Уговора

Обрада Ваших података неопходна је за закључивање и извршење Уговора о коришћењу производа или услуга или како би ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар на Ваш захтев предузео одређене радње пре закључења Уговора. Ако одбијете да пружите податке за ову сврху ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар неће бити у могућности да закључи Уговор са Вама или да Вам пружи тражену услугу.

Поштовање законских прописаних обавеза ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-а

За обраду података о личности која је нужна ради поштовања прописаних обавеза школе није потребан Ваш пристанак. Ова обрада се врши нпр. у сврху примене прописа или испуњења захтева надлежних органа (Надлежне инспекције или надлежног Министарства) као и у сврху решавање приговора у складу са важећим прописима.

Потребе легитимног интереса ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-а или трећих лица

У одређеним случајевима ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар обраду Ваших података заснива на заштити легитимних интереса, били својих, било трећих лица, са тим да легитимни интерес мора бити јачи од Ваших интереса, права и слободе и да им не штете. ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар обраду података заснива на легитимном интересу нпр у следећим случајевима:

 

Када је сврха обраде утврђивање афинитета и ставова клијента у оквиру развоја новог производа и услуге, у циљу да се унапреди постојећа понуда производа и услуга, тако да то боље одговара њиховим потребама и жељама (тако да се интерес ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-а да својим клијентима пружи бољу и квалитетнију услугу подудара са интересом и очекивањима клијената да добију најбољу могућу услугу и производ);

Када је сврха обраде обезбеђивање безбедности ИТ система и пословања ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-а, укључујући и безбедност производа и услуга које се нуде клијентима;

Када се обрада врши са циљем праћења и очувања физичке сигурности у пословним просторијама ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-а (нпр видео надзор);

Када се обрада врши ради спречавања и истраге превара и других кривичних дела и злоупотреба на штету ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-а, њених клијената и/ или трећих лица;

Кад се обрада врши за рачуноводствене потребе ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-а;

Када је обрада потребна ради покретања и вођења правних поступака пред државним органима ради остварења права и интереса ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-а или других лица.

У наведеним случајевима Ваш пристанак за обраду податка о личности није потребан.

Пристанак на обраду података

Ваш пристанак на обраду података о личности ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-у даје право да Вам доставља комерционалне информације и директне понуде својих производа и услуга, као и да вам се обрати ради испитивања тржишта и задовољства производима и услугама. Обрада се врши како би ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар додатно прилагодио понуду Вашим жељама и потребама, благовремено Вас обавестио о новим услугама и погодностима, добио повратне информације о пруженим услугама, размотрио  предлоге за побољшање, укључио Вас у истраживања и анкете које спроводи и наградио Вашу лојалност учествовањем у наградним играма, у виду честитки, поклона или рекламног материјала.

Ускраћивањем пристанка на обраду на наведено не утиче на извршење Уговора које сте закључили са ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-ом, спровођења обавеза, нити обраду засновану на легитимном интересу ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар. Дати пристанак можете у било ком тренутку опозвати контактирањем ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-а.

Врсте података о личности које се обрађују

У циљу остваривања нашег пословног односа, потребни су Ваши основни идентификациони подаци. У ту сврху прикупљамо и обрађујемо податке као што су: име и презиме, датум рођења, град и адреса са кућним бројем, јмбг, емаил и број телефона.

Одбијање пружања ових податак има за последицу одбијање Вашег захтева за успостављање пословног односа са ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-ом.

Остале врсте података

ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар обрађује и Ваше контакт податке за међусобну комуникацију или истрагу могућих злоупотреба и то су: адреса за пријем поште, број фиксног и/или мобилног телефона, емаил адреса. Ти подаци могу бити коришћени у сврху извршења неког Уговора (нпр достава прописаних и уговорених обавештења).

Уколико нам се обраћате путем интернета, коришћењем контакт форме на wеб страници ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-а и од нас очекујете повратну информацију, потребни су нам Ваши основни идентификациони и контакт подаци као што су: име и презиме, број телефона, јмбг, емаил адреса и слично. Подаци које нам дате на наведени начин неће бити видљиви другим корисницима.

У наставку су приказани подаци које прикупљамо и обрадјујемо у зависности од врсте производа и услуга које намеравате да користите, а који су потребни за извршење уговора или радње које предходе закључењу уговора.

Пријава деце за упис у школу:уз Ваше индентификационе податке, у случају постојања И других учесника, потребни су нам и њихови индентификациони подаци.

Примаоци података о личности

У циљу успостављања пословне сарадње Ваши лични подаци се деле интерно, у оквиру наших пословница. Такође, ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар може да дели Ваше податке и са трећим лицима /књиговодственом агенцијом, адвокатима, осигуравајућом кућом, са курирским службама, клауд провајдерима, хостинг компанијама, чет сервисом и софтверском и ИТ компанијама, активностима ревизија или консалтинга, управљање комуникацијом са клијентом, као и архивирање података и документације у папирној или електронској форми, евидентирање квалитета услуге, истраживање тржишта, информисања и комерцијалне понуде производа и услуга, надлежним органима.

Лица којима се достављају Ваши подаци могу наступати као (1) самостални руковаоци података, тј субјекти који сами одредјују сврху и начин обраде података о личности, (2) обрађивачи података тј субјекти који обрађују податке о личности у име ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-а као руковаоца, (3) заједнички руковаоци података, који заједно са ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-ом одређују сврху и начин обраде.

Наведена лица дужна су да при обради Ваших података примењују све потребне техничке, организационе и кадровске мере заштите.

Метод обраде и период цувања података о личности

Ваши подаци о личности ће се обрађивати ручно и електронски, на начин којим се обезбеђује безбедност и поверљивост. Подаци се чувају до момента престанка сврхе обраде у коју су прикупљени, осим ако су ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-у неопходни за остварење својих прописаних обавеза и легитимних интереса. 

Права лица  на које се односе подаци

У циљу заштите Ваших права као лица цији се подаци обрађују, можете се у било ком тренутку обратити Лицу за заштиту података на један од понуђених начина.

Уколико захтев поднесете електронским путем, информације ће Вам бити достављене у уобичајено коришћеном електронском облику, осим уколико не захтевате доставу на други начин. На сваки Ваш захтев одговорићемо у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева. У случају великог броја захтева или сложености поступка, могућ је рок од 90 дана, о чему ћете бити обавештени. Уколико је Ваш захтев неоснован или се учестало понавља, можемо, у складу са Законом,  да га одбијемо или да наплатимо трошкове за његово остваривање.

Као лице чије податке ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар прикупља и обрађује на основу Закона о заштити података личности имате права на следеће:

Право на приступ: подразумева се да од ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-а можете добити информацију о томе да ли се Ваши подаци о личности обрађују, и ако је то случај, одобрење да приступите својим подацима о личности и добијате информације као што су сврха обраде, врста података о личности, примаоци података, рок чувања и сл.

Право на исправку података: ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар ће на Ваш захтев извршити исправку Ваших података који су нетачни или допунити непотпуне податке.

Право на брисање података: ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар це на Ваш захтев избрисати Ваше податке уколико су испуњени сви услови из Члана 30. Закона (нпр ако је испуњена сврха због које су прикупљени, ако је повучен пристанак за обраду, а не постоји Законски основ за обраду). ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар не може брисати Ваше податке ако је обавеза обраде прописана Законом или неопходна за покретање, подношење или одбрану неког правног захтева.

 

Право на приговор: У било ком тренутку ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар-у можете поднети приговор на обраду податка о личности заснован на легитимном интересу или која је неопходна у циљу обављања посла у јавном интересу или извршења Законом прописаних овлашћења ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар -а, након чега ће ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар обуставити даљу обраду тих података, осим ако постоји Законити основ за обраду који претеже над Вашим интересима или слободама или ако се обрада обавља у сврху покретања, подношења или одбране од правног захтева. Приговор можете поднети у било ком тренутку и може се односити на обраду податка за потребе директног оглашавања укључујући и профилисање повезано са директним оглашавањем. У том случају ОМШ “Стеван Мокрањац” Зајечар ће прекинути обраду податка о личности.

 

Право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја: Уколико сматрате да се обрада Ваших података о личности спроводи супротно одредбама Закона или других важећих прописа можете поднети притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштити података о личности. Уколико нисте задовољни са одлуком Повереника, против ње можете тужбом покренути Управни спор у року од 30 дана од пријема одлуке. Подношење тужбе у управном спору не утиче на право да се покрену други поступци управне или судске заштите.