VI ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СОЛФЕЂА И ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ-ЗАЈЕЧАР 2017/ 2018 – 15. и 16. Децембар 2017.године

ПОЗИВ

Поштоване колеге,

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ из Зајечара организује VI такмичење из солфеђа и теорије музике.   

Такмичење ће бити одржано  15.и 16. децембра 2017. године (Теорија музике – петак 15.12.2017; Солфеђо-субота 16.12.2017). 

Такмичење из теорије музике није  у виду класичног теста, већ усмено одговарање у виду „Музичке кефалице“.

Ученици који се такмиче у обе дисциплине могу да ноће у Зајечару код ученика наше школе. Молимо да нас обавестите уколико имате овакве ученике како бисмо на време организовали смештај.

 Tакмичење из солфеђа организујемо за ученике  од II-VI разреда, а из теорије музике  за ученике  од  III-VI разреда.

У прилогу вам достављамо пропозиције,као и детаљније упутсво за наставнике у вези такмичења из теорије музике.

Вежбе из солфеђа са претходних  такмичења можете наћи на сајту школе – http://www.mokranjaczajecar.edu.rs/

Све додатне информације можете добити на телефон:

063/ 84-69-357 Наташа Јовановић

Срдачан поздрав,

Актив солфеђиста ОМШ „Стеван Мокрањац“ из Зајечара

ПРОПОЗИЦИЈЕ 2017/2018

Mokranjac Zajecar Logo

Члан. 1

Право учешћа на такмичењу имају редовни ученици основних музичких школа који се пријаве за такмичење.

 

Члан. 2

Организатор такмичења је Музичка школа „Стеван Мокрањац“ Зајечар.

 

Члан. 3

Такмичење ће се одржати 15. и 16. децембра 2017. године у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Зајечару, у улици Тимочке Буне бр. 14.

 

Члан. 4

 Пропозиције за солфеђо

 II  разред

Усмени део: Мелодијски пример – prima vista – у виолинском кључу, дужине осам  тактова, у дурским тоналитетима до једног предзнака и такту са четвртином као јединицом бројања.

Парлато: Пример у виолинском кључу са четвртином као јединицом бројања. (ритмичке фигуре на две ритмичке јединице и употреба шеснаестина).

 

III  разред и II разред четворогодишње школе

Усмени део: Мелодијски пример – prima vista – у виолинском кључу, дужине осам  тактова, у тоналитетима до једног предзнака и такту са четвртином као јединицом бројања.

Парлато: Пример у бас кључу са четвртином као јединицом бројања. Градиво II разреда.

 

IV разред и III разред четворогодишње школе

Усмени део: Мелодијски пример – prima vista – у виолинском кључу, дужине осам тактова, у тоналитетима до два предзнака и такту са четвртином као јединицом бројања.

Парлато: Пример у бас кључу са четвртином и осмином као јединицом бројања. Градиво III разреда.

 

V разред

Писмени део: Једногласни диктат до осам тактова. Молски тоналитет до једног предзнака у 2/4 или 3/4 такту.

Усмени део: Мелодијски пример – prima vista – у виолинском кључу, дужине осам тактова, у тоналитетима до три предзнака и такту са четвртином и осмином као јединицом бројања.

Парлато: Пример у бас кључу дужине осам тактова са четвртином, осмином и четвртином са тачком као јединицом бројања. Градиво IV разреда.

 

VI разред и IV разред  четворогодишње школе

Писмени део: Једногласни диктат до осам тактова, у тоналитетима до два предзнака у такту са четвртином као јединицом бројања.

Усмени део: Мелодијски пример – prima vista – у виолинском кључу, дужине до дванаест тактова, у тоналитетима до четири предзнака и такту са четвртином, осмином и четвртином  са тачком као јединицом бројања. Поштовање свих ознака-темпо, динамика, фразирање.

Парлато: Пример у бас кључу дужине до дванаест тактова са четвртином, осмином, четвртином са тачком и половином као јединицом бројања. Градиво V разреда.

Писмени део

 Диктат се свира једанпут у целини,затим по двотактима. Двотакт се свира два пута,трећи пут се понавља и спаја са следећим. На крају се свира диктат у целини два пута. Пре почетка диктата потврђује се тоналитет и врста такта.

 

НАПОМЕНА:

За диктате и мелодијске вежбе- потврда тоналитета преко камертона.

 

Члан. 5

Теорија музике

Такмичење из теорије музике ће се одржати за ученике  III,IV,V и VI разреда ,усменим одговарањем у виду „Музичке кефалице“( не класичан тест), по програму предмета Солфеђо – област Теорија музике за III,IV,V и VI разред, а за VI разред по програму предмета Теорија музике.

 

 

Члан. 6

Пријаве за учешће на такмичењу се подносе:

На адресу школе:

Тимочке буне бр.14, 19000 Зајечар

На е-mail школе:

mokranjac_za@mts.rs

 

 

Члан. 7

Донација за учешће на такмичењу износи 1000,00 динара. Уплату извршити на жиро рачун број:

840-4453760-16 модел 97-93744121. Сврха уплате : Донација за такмичење солфеђа и теорије музике.

 

 

Члан. 8

Уз пријаву, која мора бити оверена од стране школе, потребно је доставити доказ о уплаћеној донацији. Ученик који се такмичи у обе дисциплине плаћа за обе.

 

 

Члан. 9

Рок за подношење пријава је 04. децембар 2017 године.

 

 

Члан. 10

Учесници такмичења сами сносе трошкове пута и боравка у Зајечару. Ученицима ће бити обезбеђено преноћиште код ученика наше школе.

 

Члан. 11

У случају отказивања учешћа донација се не враћа.

 

 

Члан. 12

Такмичење оцењује жири,састављен од музичких педагога и професора солфеђа. Чланове жирија и испитивача именује организатор такмичења.

 

Члан. 13

Уколико члан жирија има ученике на такмичењу, они ће бити оцењени од стране испитивача.

 

 

Члан. 14

Одлука жирија је коначна и неопозива.

 

 

Члан. 15

Број награда које ће жири доделити у свакој категорији није ограничен.

 

 

Члан. 16

Бодовање учесника врши се сабирањем поена са бодовних листа и израчунавања средње оцене. Потребан број бодова за одговарајућу награду је:

 

Прва награда : 90-100 бодова

Друга награда: 80-89 бодова

Трећа награда : 70-79 бодова

Похвала : 60-69 бодова
АРХИВИРАЈ ДОКУМЕНТ – ПРОПОЗИЦИЈЕ

Врх Странице

ПРОГРАМ И УПУТСТВО ЗА ТЕОРИЈУ 2017/2018

ПРОГРАМ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ

И ДОДАТНА УПУТСТВА

 ЗА НАСТАВНИКЕ

за VI такмичење из

солфеђа и теорије музике

у Зајечару  2017/2018.године

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

 Такмичење из теорије музике је замишљено у виду усменог одговарања на постављена питања која чита испитивач. Уједно ће такмичари питања моћи да посматрају и на видео биму.

Питања обухватају градиво наставног предмета Солфеђо, област теорија музике( за III,IV, V и VI разред ) и предмета Теорија музике за  VI разред, из следећих наставних јединица.

  

III РАЗРЕД

ГРАДИВО ОБРАЂЕНО У  I, II и  III разреду

 • Термини и појмови из мелодике и ритма у оквиру програма ( лествица, тетрахорд, ступањ, степен, лук трајања, тачка, корона, предтаткт, узмах, репетиција, главни ступњеви, функције…)
 • Нотни и тонски систем од велике до треће октаве(поређати октаве од велике до треће и обрнуто)
 • Именовање тонова солмизацијом и абецедом
 • Хроматски знаци ( именовање тонова),редослед повисилица и снизилица
 • Тетрахорд-( доминантни тетрахорд у молу)
 • Дурске лествице до 2 предзнака- C,G, F, D
 • Молске лествице до 2 предзнака- а,e,d,h
 • Интервали-по величини до октаве и по врсти до квинте( без прекомерних и умањених)
 • Квинтакорд на првом ступњу у обрађеним лествицама-дурске – C,G, F, D

                                                                                                        -молске-а,e,d,h

 • Дурски и молски квинткорди на свим основним тоновима
 • Основне ознаке -Динамикa-f,p,mf,mp, crescendo, decrescendo

Aртикулација-стакато,легато,тенуто

 

 

IV РАЗРЕД

 ГРАДИВО  претходних разреда и  IV разреда

 • Интервали -по величини до октаве и по врсти до квинте(са прекомерном и умањеном квартом и квинтом)
 • Тетрахорди- ( у обрађеним лествицама,без врсте)
 • Дурске лествице -до 3 предзнака
 • Молске лествице -до 3 предзнака
 • Квинтакорди-дурски и молски
 • Мали дурски септакорд на доминанти( D7) у дуру и молу(до 3 предзнака)
 • Основне ознаке за темпо,динамику,артикулацију

 

V РАЗРЕД

ГРАДИВО  претходних разреда и  V  разреда

 • Интервали- по величини и врсти
 • Лествице- дурске и молске до 4 предзнака
 • Тетрахорди-(у обрађеним лествицама,без врсте)
 • Квинтакорд -дурски,молски,умањени и прекомерни
 • Обртаји дурског и молског квинтакорда-( секстакорд и квартсекстакорд)
 • Доминантни септакорд у лествицама до 4 предзнака

 

 

VI РАЗРЕД

 Градиво теорије музике за VI разред

као и градиво претходних разреда са наставе солфеђа

 Тонски систем(октаве)-од субконтре до пете

 • Дијатонски и хроматски полустепени и цели степени
 • Квинтни и квартни круг-предзнаци
 • Дијатонске дурске и молске лествице
 • Интервали до октаве-величина и врста
 • Квинтакорди-све врсте и обртаји дурског и молског квинтакорда
 • Доминантни и умањени септакорд
 • Тетрахорди-врста

Све области-лествице, тетрахорди, интервали и акорди подразумевају изградњу и препознавање.

 Квиз се састоји од пет игара. У наставку текста можете видети правила игара и примере( који су били прошле године).

I ИГРА

 ОДАБЕРИ ТАЧАН ОДГОВОР-ОД ТРИ ПОНУЂЕНАА,Б ИЛИ Ц

Укупно 7 питања

На пример:  1.  Лествицаје:             

                             А) Низ од 7 тонова

                             Б) Низ од 8 тонова

                             Ц) Низ од 4 тона

 

 

II  ИГРА

ОДГОВОРИ са ДА или НЕ

Укупно 7  питања

На пример:   1.  Хармонска молска лествица има вођицу.

 1. Легато је знак за понављање.

 

 

III ИГРА

ИЗБАЦИ УЉЕЗА( 1 ОДГОВОР НЕ ПРИПАДА СКУПУ)

Укупно 7  питања

На пример:  1.  А) fis  Б) es  Ц) cis Д) dis

 1. А) d-f  Б) e-g   Ц) c-d

 

 

IV  ИГРА

– Одговори на што више питања за 2 или 3 минута( испитивач чита питања а такмичар одговара усмено). Има укупно 7 питања.

 

Например: 1. Изгради чисту квинту од тона д.

 1. Изговори абецедом наниже тонове  G-дур лествице.

 

 

V  ИГРА

 СЛАГАЛИЦА- Који се музички појам крије иза ових раздвојених слогова?

Тачан одговор ученик даје тако што ређа бројеве картица.

На пример:

 1. – НА
 2. – КА
 3. – МИ
 4. – ДИ

Одговор: 4 1 3 2

 

 

Сваки тачан одговор у квизу доноси 2 поена. У КВИЗУ ЈЕ МОГУЋЕ ОСВОЈИТИ  УКУПНО 100 ПОЕНА, у зависности од броја тачних одговора у свим играма.

 

НАГРАДЕ:  I награда:  90-100 поена

                    II награда:  80-89 поена

                    III награда: 70-79 поена

Похвала: 65-69 поенаАРХИВИРАЈ ДОКУМЕНТ – ПРОГРАМ

Врх Странице

ПРИЈАВА

П Р И Ј А В А

за  VI такмичење из

солфеђа и теорије музике

Зајечар  2017/2018.

 

 

Презиме и име

 

________________________________

 

Предмет

 

________________________________

 

Разред

 

________________________________

 

 

Датум рођења

 

 

________________________________

 

Музичка школа, град

 

 

________________________________

 

Класа

 

 

________________________________

 

 

Датум пријаве

 

________________________________

 

Директор школе

 

________________________________

 АРХИВИРАЈ ДОКУМЕНТ – ПРИЈАВA

Врх Странице

ВЕЖБЕ 2015/2016
ВЕЖБЕ 2014/2015
ВЕЖБЕ 2013/2014